kosgeb den enerji verimliligi destegi kapsaminda 35000 tl

Enerji Verimliliği Desteği kapsamında 35.000 TL. destek tutarıdır. Destek oranı %60’dır. Bu desteğin amacı, işletmelerde enerji verimliliğine yönelik uygulamaların artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Yararlanılacak Destek Türü
 Ön Etüt
 Detaylı Etüt*
 VAP için Danışmanlık**
 Enerji Yöneticisi Eğitimi şeklindedir.

1. İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında sanayi sektörü için alacakları ön ve detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje (VAP) için danışmanlık, enerji yöneticisi eğitimi hizmetlerine destek verilir.
2. Sertifika bedeli, iaşe, konaklama ve ulaşım giderleri destek kapsamı dışındadır.
3. Ön etüt, detaylı etüt ve VAP için danışmanlık hizmetleri Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık (EVD) şirketlerinden, enerji yöneticisi eğitimi hizmetleri ise yine aynı kanun kapsamında; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, yetkilendirilmiş kurumlar veya EVD şirketlerinden alınır.
4. Bu destekten yararlanılabilmesi için, işletmenin son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketiminin en az 20 (yirmi) Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olması gerekir. Yeni tescil edilmiş işletmelerde ise TEP değeri, işletmenin tescil edildiği tarihten destek başvurusunun yapıldığı tarihe kadar olan dönem dikkate alınarak hesaplanır.
5. İşletmenin enerji tüketimine dair hesaplama, EVD şirketi tarafından yapılır.
6. EVD şirketinin, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde kayıtlı ve yetkilendirilmiş olması gerekir. Uygulama Birimi tarafından gerekli sorgulamalar Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü web sayfasından yapılır.
7. Ön etüt için destek üst limitleri; 20-200 TEP için 2.500 (iki bin beş yüz) TL, 200 üzeri TEP için 5.000 (beş bin) TL’dir. ) Detaylı etüt için destek üst limitleri; 20-200 TEP için 10.000 (on bin) TL, 200 üzeri TEP için 20.000 (yirmi bin) TL’dir.
8. İşletmenin detaylı etüt hizmetleri için destekten yararlanabilmesi için, ön etüt hizmeti almış olması gerekir.
9. Detaylı etüt hizmetlerine destek ödemesi yapılabilmesi için; detaylı etüt değerlendirme komisyonun tarafından detaylı etüt raporunun uygun bulunması gerekir.
10. Detaylı etüt değerlendirme komisyonu, Türkiye’de Sanayi’de Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından eğitilen ve enerji verimliliği alanında Başkanlıkça taraf olunan ulusal/uluslararası projelerde görev alarak yetkinlik kazandırılan personelden oluşur.
11. Detaylı etüt sonrasında alınacak VAP danışmanlığı için destek üst limiti 10.000(on bin) TL’dir.
12. VAP’ın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesi için alınan danışmanlık hizmeti gideri desteklenir.
13. İşletme, program süresince ön etüt, detaylı etüt ve VAP danışmanlığı desteğinin her birinden bir defa yararlanabilir.
14. Enerji yöneticisi eğitimleri için destek üst limiti 5.000 (beş bin) TL’dir.
15. Enerji yöneticisi eğitimine, destek üst limiti dâhilinde işletmenin birden fazla personeli katılabilir.


Lütfen Bekleyin
0(555) 400 93 80